sales@unigreen.solar 082-163-3369
ค่าไฟรายเดือนโดยประมาณ* ( ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย , )
ช่วงเวลาใช้ไฟ %กลางวัน
ช่วงเวลาใช้ไฟ %กลางคืน
ช่วงเวลาใช้ไฟ %กลางวัน
เงื่อนไข :
1. ราคา Package ข้างต้นเป็นราคาประเมินเบื้องต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหน้างานและสถานที่ที่ต้องการติดตั้ง
2. ราคาข้างต้นเป็นราคาไม่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
3. ระยะคืนทุนของประมาณ 7-10 ปี ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

Email : sales@unigreen.solar

8/9 หมู่ 11 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 ประเทศไทย

@unigreen.power
https://www.facebook.com/unigreen.power.th
UniGreen © All Rights Reserved.2022