sales@unigreen.solar 082-163-3369

การติดตั้งโซล่าเซลล์ ระบบ On Grid เป็นระบบที่ต้องเชื่อมโครงข่ายหรือต่อคู่ขนานกับการไฟฟ้า โดยหากผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์เกิน ก็สามารถนำมาขายคืนให้การไฟฟ้าได้นั่นเอง แต่ทั้งนี้ต้องมีการขออนุญาตรวมถึงทำสัญญาขายไฟให้การไฟฟ้าด้วย ซึ่งขั้นตอนการขอจะยุ่งยากหรือไม่ วันนี้ BAAN ENERGY มีคำตอบให้ และจะพามาทำความเข้าใจกับวิธีการขอขายไฟคืนสำหรับผู้ที่สนใจติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อขายไฟคืนให้การไฟฟ้ากันครับ

ข้อจำกัดในการยื่นคำขอขายไฟฟ้า
1. กรณีใช้ไฟฟ้า ระบบ 1 เฟส (220 V) ยื่นติดตั้งแผง Solar รวมได้ไม่เกิน 5 kWp / ราย
2. กรณีใช้ไฟฟ้า ระบบ 3 เฟส (220/380V) ยื่นติดตั้งแผง Solar รวมได้ไม่เกิน 10 kWp / ราย

รายละเอียดและคุณสมบัติของผู้ยื่นขายไฟฟ้า
ผู้ยื่นจะต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัย (ประเภทที่ 1) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ (kWp) ในปี 2564 ที่จะติดตั้งหรือติดตั้ง Solar PV Rooftop แล้ว โดยเน้นให้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง เพื่อลดค่ากระแสไฟฟ้า และส่วนที่เหลือสามารถขายคืนให้ได้ ในอัตรารับซื้อไฟฟ้า 2.2 บาท/หน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี
ในการขอยื่นขายไฟฟ้าดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า เป็นเงิน 8,500 บาท (ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ Solar PV Rooftop)
สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นขอผลิตไฟฟ้าจะต้องเป็นเจ้าของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (ชื่อเดียวกับชื่อในบิลค่าไฟฟ้า) และเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าต้องเป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้า

ในกรณีชื่อผู้ที่ยื่นขอผลิตไฟฟ้าไม่ตรงกับชื่อเจ้าของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า อาทิ มีการซื้อขายบ้าน เจ้าของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเดิมถึงแก่ความตาย หรือ มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้ติดต่อการไฟฟ้าในพื้นที่ที่ใช้ไฟฟ้า เพื่อแก้ไขหรือโอนเปลี่ยนเจ้าของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าให้ถูกต้องก่อนยื่นขอผลิตไฟฟ้า

ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตขายไฟฟ้า มีดังนี้
ขั้นตอนเริ่มจากการยื่นแบบคำขอขายไฟฟ้า Online โดยผู้ยื่น หรือ ผู้ขายระบบโซล่าเซลล์ที่ได้รับมอบอำนาจ อัปโหลดเอกสาร หลังจากนั้นจะต้องรอการไฟฟ้า พิจารณาแบบคำขอขายไฟฟ้า ประมาณ 7-10 วัน พร้อมทั้งตรวจสอบ capacity ของหม้อแปลงว่าสามารถรับระบบโซล่าเซลล์ได้หรือไม่ หลังจากนั้นจะดำเนินการแจ้งผล ซึ่งตั้งแต่เริ่มการยื่นแบบ คำขอขายไฟฟ้า จนถึง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จะใช้เวลาประมาณ 1 เดือนครับ เมื่อแล้วเสร็จจะดำเนินการชำระค่าเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า และ ลงนามซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งจะต้องไปชำระค่าบริการที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวงประจำท้องที่ที่ติดตั้งครับ

วิธีการยื่นแบบคำขอขายไฟฟ้า มีดังนี้
กรอกข้อมูลเครื่องวัดฯ
กรอกข้อมูลผู้ขอใช้บริการ
กรอกข้อมูลแผงโฟโตโวลเทอิก
กรอกข้อมูลอินเวอร์เตอร์
อัพโหลดเอกสาร

เอกสารประกอบการยื่นคำขอขายไฟฟ้า ติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา มีดังนี้ครับ

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
การไฟฟ้านครหลวง (MEA) : https://spv.mea.or.th/
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) : https://ppim.pea.co.th/

ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า การตรวจสอบอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

สำหรับกลุ่มบ้านพักอาศัย (ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1)

การไฟฟ้านครหลวง (MEA)

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นไม่รวม VAT (หากรวม VAT = 9,095 บาท)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นไม่รวม VAT (หากรวม VAT = 9,095 บาท)

ทางภาครัฐมีการส่งเสริม การติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาในครัวเรือนมากขึ้น ซึ่งจากเดิมที่มีการรับซื้อไฟฟ้าเพียง 1.68 บาทต่อหน่วย เพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาครัวเรือน โดยในปัจจุบันส่วนใหญ่มักจะยังไม่ติดตั้งแบตเตอรี่ (ระบบ Off Grid) เพราะยังคงมีต้นทุนที่สูงกว่านั่นเอง

Email : sales@unigreen.solar

8/9 หมู่ 11 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 ประเทศไทย

@unigreen.power
https://www.facebook.com/unigreen.power.th
UniGreen © All Rights Reserved.2022