sales@unigreen.solar 082-163-3369

สินเชื่อพลังงานสะอาด

เนื่องจากการดำเนินโครงการฯด้านสินเชื่อพลังงาน (โครงการเงินหมุนเวียนฯ) ได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่าโครงการได้รับความ
สำเร็จเป็นอย่างดี ในโอกาสนี้ภาครัฐควรจะลดบทบาทในการเข้าไปแทรกแซงหรือให้การสนับสนุนทางด้านการเงินอีกต่อไป ซึ่งภาครัฐควรไปดำเนินงาน
ให้การสนับสนุนทางด้านการฝึกอบรม และการให้บริการทางวิชาการ ดังนั้น จึงจะขอความร่วมมือจากภาคสถาบันการเงินให้ความร่วมมือ เพื่อจัดตั้ง
วงเงินสำหรับการปล่อยสินเชื่อพลังงานของตัวเองโดยกระทรวงพลังงานจะช่วยเหลือทางด้านการประชาสัมพันธ์โครงการที่ภาคธนาคารให้ความร่วมมือผ่านสื่อต่างๆ ที่ทำให้ผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมเข้าใจว่า สถาบันการเงินได้ร่วมมือกับกระทรวงพลังงานจะมีเงินสำหรับการปล่อย
สินเชื่อพลังงานต่อไป โดยได้กำหนดรูปแบบความร่วมมือโดยการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง รมว.พน. กับ สถาบันการเงินต่างๆใน
วันพุธที่ 9 เมษายน 2551 กระทรวงพลังงาน โดย รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน และผู้บริหารกระทรวง (ปลัดกระทรวง) และอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ประชุมหารือร่วมกันกับผู้บริหารภาคสถาบันการเงินต่างๆ สรุปได้ว่าภาคธนาคารยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการกำหนด
สินเชื่อที่เป็นส่วนของพลังงาน และยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการสินเชื่อ....พลังงาน โดยได้เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2551 ที่ผ่านมา โดยมีวงเงินที่สถาบันการเงินประสงค์จะปล่อยสินเชื่อด้านพลังงานด้วยเงินของสถาบันการเงินเองรวมประมาณ 60,000 ล้านบาท

สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ
1. ธนาคารกรุงเทพ
2. ธนาคารกรุงไทย
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
4. ธนาคารกสิกรไทย
5. ธนาคารทหารไทย
6. ธนาคารไทยธนาคาร
7. ธนาคารไทยพาณิชย์
8. ธนาคารธนชาต
9. ธนาคารนครหลวงไทย
10. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย
11. ธนาคารสินเอเซีย
12. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
13. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี
 

Email : sales@unigreen.solar

8/9 หมู่ 11 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 ประเทศไทย

@unigreen.power
https://www.facebook.com/unigreen.power.th
UniGreen © All Rights Reserved.2022